Crowdfunding actie

Het bestuur van Stichting Cellebroederskapel wil graag een aantal verbeterslagen maken, waarvoor het geld ontbreekt. We zijn een vrijwilligersstichting, die zonder enige vorm van subsidie rond moet komen. Daarom vragen wij uw ondersteuning in de vorm van een gift. Elk bedrag is welkom!
banken

Wall of Fame

Onderstaande gulle gevers hebben bijgedragen aan de verbeterslagen die we in de kapel willen maken. 

Stichting Cellebroederskapel

Stichting Cellebroederskapel werd in 1995 opgericht door de toenmalige gebruikers, toen de Broeders van de Beyart de kapel wilden afstoten.  

De doelstelling van de stichting is sinds de statutenwijziging van 2015:

  • het organiseren van culturele activiteiten in het beschermde monument genaamd Cellebroederskapel, gelegen aan de Cellebroederstraat te Maastricht;
  • het beheer van de Cellebroederskapel;
  • het beschikbaar stellen van de Cellebroederskapel voor culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten;
  • promotie en publiciteit voor de Cellebroederskapel als cultureel erfgoed, voor de activiteiten in de Cellebroederskapel en  voor de Cellebroederskapel als locatie voor locatie voor culturele maatschappelijke en religieuze doeleinden;
  • het bijdragen aan een goed cultureel klimaat in Maastricht;
  • het bieden van een podium aan met name jonge musici

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • deel te nemen in samenwerkingsverbanden;
  • het ontplooien van initiatieven en organiseren van activiteiten en meewerken aan activiteiten van derden die passen in het doel.

Stichting Beheer Kabinet Orgel Binvignat à 1796 Cellebroederskapel

In de jaren zestig droeg de gemeente Maastricht het orgel over. Daartoe werd een aparte stichting opgericht, waarvan de leden echter gelijk zijn aan die van het bestuur van Stichting Cellebroederskapel. De stichting heeft tot doel het beheer en besteding van gelden ter beschikking gesteld door het rijk en derden ten behoeve van restauratie en onderhoud van het orgel in de Cellebroederskapel. Oud-bestuurslid Remy Syrier staat ons als specialist op orgelgebied daarbij ter zijde.
Tijdens bestuursvergaderingen van Stichting Cellebroederskapel worden ook de belangen van de orgelstichting behartigd. Dat beheer bestaat voornamelijk uit de zorg voor klimaatomstandigheden, onderhoud van het orgel en incidenteel een grote restauratie (laatst in 2009). Het reguliere onderhoud wordt eens in de zoveel jaren door de firma Verschueren Orgelbouw uit Heythuisen uitgevoerd. Voor de kosten daarvan stort Stichting Cellebroederskapel jaarlijks een bedrag in een onderhoudsfonds.

Stichting Beheer Kabinet Orgel Binvignat  is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 14060573 en heeft de ANBI status.

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instelling) veranderd. ANBI's worden verplicht een aantal gegevens openbaar te maken met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. 

Voor beide stichtingen is de ANBI-status aangevraagd. Voor de orgelstichting is deze verleend. Voor Stichting Cellebroederskapel daarentegen niet. De oorzaak ligt in de wetgeving. Beheer, onderhoud en restauratie van monumentaal cultureel roerend goed (zoals de statutaire doelstelling van de orgelstichting luidt) wordt wel als een algemeen nut beogende activiteit aangemerkt. Beheer van een monumentaal onroerend erfgoed niet. Daarvoor geldt de voorwaarde dat het overgrote deel van de activiteiten het algemeen nut moeten beogen. Het verhuren van de kapel aan derden wordt niet als zodanig gezien, ook als die derden wel het algemeen nut beogen of een kerkgenootschap zijn.

Vrienden van de Cellebroederskapel

Stichting Cellebroederskapel/Beheer Kabinetorgel Binvignat wordt ondersteund door de Vriendenkring Cellebroederskapel. Giften van privépersonen zijn fiscaal aftrekbaar. 

Vereniging Hendrick de Keyser

Vanwege de onmogelijkheid om groot onderhoud aan de kapel te verrichten (ontstaan door afschaffing van monumentensubsidies) droeg de Stichting Cellebroederskapel in 2006 de eigendom over aan de landelijke Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging heeft tot doel cultureel erfgoed in stand te houden en is eigenaar van honderden monumenten. Stichting Cellebroederskapel treedt sindsdien op als beheersstichting.

Privacybeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. In heel Europa geldt dan één en dezelfde privacywetgeving. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt te vervallen. De AVG geldt voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook Stichting Cellebroederskapel. In deze notitie wordt aangegeven, hoe we hiermee om gaan.

Jaarplan 2018

Jaarplan 2018 van Stichting Cellebroederskapel en Stichting Beheer Binvignat Orgel

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 Stichting Cellebroedrskapel en Stichting Beheer Binvignatorgel

Jaarverslag 2017

Jaarverslag van Stichting Cellebroederskapel en Stichting Beheer Binvignatorgel

Jaarrekening 2017

 Jaarrrekening 2017 Stichting Cellebroedrskapel en Stichting Beheer Binvignatorgel