Crowdfunding actie

Het bestuur van Stichting Cellebroederskapel wil graag een aantal verbeterslagen maken, waarvoor het geld ontbreekt. De belangrijkste is de verbetering van het zitcomfort van onze kerkbanken, een wens die vele concertbezoekers zullen ondersteunen. We zijn een vrijwilligersstichting, die zonder subsidie rond moet komen. Daarom vragen wij uw ondersteuning in de vorm van een gift. Elk bedrag is welkom!
banken

Wall of Fame

Onderstaande gulle gevers hebben bijgedragen aan de verbeterslagen die we in de kapel willen maken. 

B. van den Boomen & M. van der Vleuten
A. Koenen & E. Vendrig
G. Marinus & J. Drinhuizen
B. Kicken & S. Houtvast
G. Marinus & J. Drinhuizen
L. Meisen & N. Van Zeijl
F. Stofmeel & L. Vliek
M.J. Pieters
T. de Neve & A. Holwerda
M.M.J. Bosch
R.R.V. Hövell
F. Paulissen-Crijnen
Bas & Marieke Jansen
John & Ingrid Penders
Strictua-film
J. en M. Reijnen-Reneerkens
Dhr en Mw Poyck-Sprengers
B. & M. Loeffen
A.H.A. CLaessens
Stichting Servicefonds.Tafelronde 174 Maastricht
P.J. WILLEMS
T.M.M. van Zandvoort
Oecumenische Basisgroep Maastricht

 

Nieuwe penningmeester

We zijn als bestuur heel verheugd u Ruud Klinkers te kunnen voorstellen als onze nieuwe penningmeester.

ruud klinkersRuud is 56 jaar en als accountant verbonden aan RSM Accountants in Maastricht. Als penningmeester draagt hij graag zijn steentje bij aan het behoud van onze schitterende kapel.
In het verleden is Ruud bij verschillende stichtingen en verenigingen penningmeester geweest en heeft er voldoening in om zijn kennis in te zetten voor maatschappelijke en culturele doelen.

Willy Christophe willen we als bestuur natuurlijk heel hartelijk bedanken voor de 12 jaar dat hij zich met hart en ziel voor onze kapel heeft ingezet.

 

Stichting Cellebroederskapel

Stichting Cellebroederskapel werd in 1995 opgericht door de toenmalige gebruikers, toen de Broeders van de Beyart de kapel wilden afstoten.  

De doelstelling van de stichting is sinds de statutenwijziging van 2015:

  • het organiseren van culturele activiteiten in het beschermde monument genaamd Cellebroederskapel, gelegen aan de Cellebroederstraat te Maastricht;
  • het beheer van de Cellebroederskapel;
  • het beschikbaar stellen van de Cellebroederskapel voor culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten;
  • promotie en publiciteit voor de Cellebroederskapel als cultureel erfgoed, voor de activiteiten in de Cellebroederskapel en  voor de Cellebroederskapel als locatie voor locatie voor culturele maatschappelijke en religieuze doeleinden;
  • het bijdragen aan een goed cultureel klimaat in Maastricht;
  • het bieden van een podium aan met name jonge musici

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • deel te nemen in samenwerkingsverbanden;
  • het ontplooien van initiatieven en organiseren van activiteiten en meewerken aan activiteiten van derden die passen in het doel.

Stichting Beheer Kabinet Orgel Binvignat à 1796 Cellebroederskapel

In de jaren zestig droeg de gemeente Maastricht het orgel over. Daartoe werd een aparte stichting opgericht, waarvan de leden echter gelijk zijn aan die van het bestuur van Stichting Cellebroederskapel. De stichting heeft tot doel het beheer en besteding van gelden ter beschikking gesteld door het rijk en derden ten behoeve van restauratie en onderhoud van het orgel in de Cellebroederskapel. Oud-bestuurslid Remy Syrier staat ons als specialist op orgelgebied daarbij ter zijde.
Tijdens bestuursvergaderingen van Stichting Cellebroederskapel worden ook de belangen van de orgelstichting behartigd. Dat beheer bestaat voornamelijk uit de zorg voor klimaatomstandigheden, onderhoud van het orgel en incidenteel een grote restauratie (laatst in 2009). Het reguliere onderhoud wordt eens in de zoveel jaren door de firma Verschueren Orgelbouw uit Heythuisen uitgevoerd. Voor de kosten daarvan stort Stichting Cellebroederskapel jaarlijks een bedrag in een onderhoudsfonds.

Stichting Beheer Kabinet Orgel Binvignat  is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 14060573 en heeft de ANBI status.

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instelling) veranderd. ANBI's worden verplicht een aantal gegevens openbaar te maken met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. 

Voor beide stichtingen is de ANBI-status aangevraagd. Voor de orgelstichting is deze verleend. Voor Stichting Cellebroederskapel daarentegen niet. De oorzaak ligt in de wetgeving. Beheer, onderhoud en restauratie van monumentaal cultureel roerend goed (zoals de statutaire doelstelling van de orgelstichting luidt) wordt wel als een algemeen nut beogende activiteit aangemerkt. Beheer van een monumentaal onroerend erfgoed niet. Daarvoor geldt de voorwaarde dat het overgrote deel van de activiteiten het algemeen nut moeten beogen. Het verhuren van de kapel aan derden wordt niet als zodanig gezien, ook als die derden wel het algemeen nut beogen of een kerkgenootschap zijn.

Vrienden van de Cellebroederskapel

Stichting Cellebroederskapel wordt ondersteund door de Vriendenkring Cellebroederskapel. Vrienden en hun partner hebben recht op 50% korting op de entreeprijs van zondagmiddagconcerten. 

Vereniging Hendrick de Keyser

Vanwege de onmogelijkheid om groot onderhoud aan de kapel te verrichten (ontstaan door afschaffing van monumentensubsidies) droeg de Stichting Cellebroederskapel in 2006 de eigendom over aan de landelijke Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging heeft tot doel cultureel erfgoed in stand te houden en is eigenaar van honderden monumenten. Stichting Cellebroederskapel treedt sindsdien op als beheersstichting.

Jaarplan 2017

Jaarplan 2017 van Stichting Cellebroederskapel en Stichting Beheer Binvignat Orgel
vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 november 2016

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 van Stichting Cellebroederskapel en Stichting Beheer Binvignat Orgel

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 juli 2017

Jaarrekening 2016

 Jaarrekening 2016 Stichting Cellebroederskapel en Stichting Beheer Binvignat Orgel

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2015 Stichting Cellebroederskapel en Stichting Beheer Binvignat Orgel
zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 juli 2016