Jaarplan 2018

Jaarplan 2018 van Stichting Cellebroederskapel en Stichting Beheer Binvignat Orgel

Inleiding
2018 wordt een belangrijk jaar. We zijn goed op weg met de uitvoering van ons optimalisatieproject. Verbetering zitcomfort banken, de garderode, verplaatsing altaar, en verbetering van het uitgiftebuffet in de foyer zijn in uitvoering/voorbereiding. Natuurlijk blijft er nog veel te wensen over: de herbestrating van de binnenplaats en een buitenuitbreiding die de mogelijkheid biedt onze bezoekers/gasten beter te ontvangen. Ook inhoudelijk willen we duidelijke stappen zetten, nieuwe en meer diverse activiteiten, de schoonheid en mogelijkheden van de kapel voor het voetlicht brengen.

Bestuur en bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting Cellebroederskapel bestaat uit Veronica Dirksen (voorzitter), Corry de Koster (secretaris), Ruud Klinkers (penningmeester), Jacques Spee (lid) en Jac van de Boogard (lid) en René Thijssen (lid). Het bestuur van de stichting tot behoud van het orgel Binvignat heeft een gelijke samenstelling. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
Het bestuur komt minimaal drie keer per jaar bijeen met als vaste agendapunten jaarverslag en jaarrekening, jaarlijkse zelfevaluatie van bestuur, rooster van aftreden en taakverdeling, vaststellen concertprogramma, de vaste gebruikers, tariefstelling en jaarplan en begroting van het opvolgende jaar. In de praktijk komt de frequentie neer op zes kaar per jaar, met tussentijds overleg over deelprojecten of spoedzaken. Met de beheerder John Eijssen vindt werkoverleg plaats.

Vereniging Hendrick de Keyser
Met als motto "Huizen bewaren voor de toekomst" zet de Vereniging Hendrick de Keyser zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan. De collectie, omvat 421 panden en complexen verspreid over 108 plaatsen in heel Nederland. De Cellebroederskapel was een van de eerste aanwinsten in Zuid Limburg. De doelstelling is vooral behoud. Aan aanpassingen die de functionaliteit ten goede komen wordt niet meegewerkt.
De Vereniging zorgt voor het eigenaarsonderhoud. Afwatering en riolering is een samenhangend probleem dat dit jaar wordt opgelost

Project Optimalisatie
Voor 2018 staat een verdere uitvoering van ons Project Optimalisatie op het programma.
De contouren van een visie op de toekomst zijn gereed en worden verder uitgewerkt. Materiële wensen die daaraan ondersteunend zijn worden uitgevoerd zoals het zitcomfort van de banken, als het aanbrengen van een garderobe, de verplaatsing van het altaar en de aanpassing en verfraaiing van het uitgiftebuffet in de foyer. Voor onze wensen m.b.t. aanpassing van de bestrating van het terras, een evt. luifel en het uitbreiden van de bergruimte, maken we concreet incl. plan van aanpak voor uitvoering en fondsenwerving.

Beheer
Het huurdersonderhoud is voor rekening van de stichting. De firma Cellebreur zorgt voor uitvoering, alsmede schoonmaak en de gastheerfunctie.
Afstemming met gemeente, buren en Kumulus zal worden gecontinueerd.
Ons beheerssysteem (verhuuradministratie, boekhouding en relatiebestand) ondergaat in 2018 een update zodat het gebruik wordt geoptimaliseerd en daardoor meer doelmatigheid ontstaat.

Verhuur
Het aantal vaste gebruikers op de avonden heeft bijna zijn maximum bereikt. De dinsdag, woensdag en donderdagavond zijn bezet. De vrijdag, zaterdag en zondag worden gereserveerd voor incidentele verhuringen
Een stijging van incidentele verhuringen voor verschillende activiteiten blijft het streven. Ook het aantal uitvaarten stijgt. Er zal meer bekendheid worden gegeven aan de geschiktheid van de kapel voor afscheidsvieringen vanwege ambiance, geschikte maat voor kleinere gezelschappen en flexibiliteit voor wat betreft de invulling.

De verhuur ten behoeve van door derden georganiseerde concerten wordt gestimuleerd door waar mogelijk te attenderen op de beschikbaarheid en de geschiktheid van de kapel incl. opties voor huurkosten, waaronder de 60/40% regeling.

Bij de verhuur worden de voorwaarden van de in 2008 verleende gebruiksvergunning inzake brandveiligheid in acht genomen. Horeca vindt alleen plaats in relatie tot activiteiten die passen in de statutaire doelstellingen.

De vaste gebruikers ontvangen een uitnodiging voor het jaarlijkse gebruikersoverleg.

Promotie, publiciteit, marketing
De website wordt wekelijks geactualiseerd. Alle publiek toegankelijke activiteiten (zowel van de stichting als particulieren) zullen hierin worden opgenomen. De facebookpagina van de kapel wordt actiever ingezet voor aankondiging, terugblikken en reacties.

Onze huisstijl wordt vernieuwd. Daarnaast wordt het jaarprogramma in flyervorm breed verspreid en is er een toeristisch aanbod.
Promotiemogelijkheden voor de activiteiten in de kapel via de media (gedrukt en digitaal) zullen worden benut. Daarbij wordt illustratiemateriaal gevoegd, dat de kans op aanmerken als tip van de week verhoogt.

Onze eigen digitale nieuwsbrief met daarin de activiteiten in de maand, verschijnt minimaal een keer per maand. Streven is het verzendbestand te laten groeien van 300 tot 350 door 'toevallige' bezoekers op deze mogelijkheid te attenderen. Daarbij zullende regels van de nieuwe AVG in acht worden genomen.

Tijdens door derden georganiseerde concerten zal actief op de programmering en mogelijkheden van de kapel worden geattendeerd o.a. door het uitreiken van het jaarprogramma.

Waar mogelijk wordt free publicity gegenereerd binnen de doelstelling van de stichting.

De zichtbaarheid naar buiten zal worden vergroot door naast de banieren in de Brusselsestraat bij de ingang van de kapel een aankondigingsbord te hangen met een QR-code, waardoor langskomende toeristen ook bij gesloten kapel via een filmische impressie een indruk van het interieur van de kapel kunnen krijgen

Samenwerking en netwerken onderhouden
Samenwerking en afstemming met Theater aan het Vrijthof, Centrummanagement, Tout Maastricht en Maastricht Marketing blijft cruciaal willen we onze cultureel/maatschappelijke functie binnen Maastricht goed blijven vervullen, incl. deelname aan evenementen.

Concerten
De kapel mag zich verheugen in erkenning als uitstekende locatie voor kamermuziek (incl. geluidsopnamen). Dat mag ook blijken uit de programmering van een aantal (lunch) concerten in het kader van de Heiligdomsvaart 2018 en een concert in het kader van het Orlandofestival voor kamermuziek in augustus 2018.

De door de stichting georganiseerde zondagmiddagconcerten kenmerken zich door hoge kwaliteit. De programmering tot en met augustus 2018 ligt vast. Medio 2018 zal het programma voor 2018/2019 worden gepresenteerd, waarbij een kwalitatief programma met ook de inzet van lokale ensembles en jonge musici de doelstelling is. Het aanbod van ensembles is meer dan voldoende. Door actief te scouten zullen we proberen het programma diverser en aansprekender te maken.

Het gemiddeld aantal bezoekers van de zondagmiddagconcerten is 30 maar dat gaat wel met grote pieken en dalen (van 17 tot 102 bezoekers). We streven naar een minimaal bezoekersaantal van 40 personen.

Vrienden
De Vrienden vergt analyse en een nieuwe aanpak, waarop we ons zullen bezinnen.

Binvignat-orgel
Het jaarlijks onderhoud zal worden gepleegd en nadrukkelijk wordt de luchtvochtigheid in de kapel gemonitord om de kwaliteit van het gerestaureerde orgel in stand te houden.

Bij de concertprogrammering hebben concerten waarbij het orgel gebruikt wordt een pre. Zo mogelijk zal aangesloten worden bij orgelfestivals en meegewerkt worden aan orgelwandelingen.